SYKKELRINGEN - ET GRØNT KJEDE OM HALSEN PÅ OSLO SENTRUM

Sykkelringen vil knytte hovedsykkelveinettet og sentrumsgatene sammen i et nytt parkområde med et totalt areal på størrelse med Sofienbergparken. Parken vil være delt mellom gående og syklende, mens bil- og kollektivtrafikk kun vil krysse ringen. Sykkelringen vil løse en rekke utfordringer, samtidig som den er et tydelig signal om et Oslo som innretter seg for fremtiden. Utformingen av sykkelringen tar hensyn til gående, kollektivreisende og næringsvirksomhet, mens bilisters fremkommelighet vil begrenses. Sykkelringen vil også fungere som et utstillingsvindu for mange av våre øvrige ideer, ettersom de her får plass til å skinne og blir del av et miljø hvor planlegging for syklende og gående er prioritert høyest.

Underlag og standard

Det beste underlaget å sykle på er asfalt. Underlaget påvirker sykling i langt større grad enn hva det gjør for bilkjøring. Derfor er det viktig med sammenhengende og jevn asfalt, noe som er mangelvare i dagens Oslo. Videre må kummer og sluk utformes loddrett og ligge langs sykkelveiens ytterkant. På denne måten fjernes en hindring fra underlaget til syklistene.

Belysning

Sykkelringen belyses med egne gatelys og LED-lys som ligger langs kantesteinen inn mot sykkelveien. Belysningen vil skape en tydelig lysstripe som markerer sykkelveien. Dette øker sikkerheten og gir en stemningsfull belysning i parken.

Kryssende trafikk

Gjennom parken er gående og syklende prioritert. Det betyr at kryssende trafikk reguleres av lys, og at underlaget utformes slik at de gåendes og syklenes felt ligger over kjørebanen. Rundt hele parken skal gående og syklister aldri måtte vente mer enn 20 sekunder for å få grønt lys der hvor det er behov for lysregulering. På de to øst-vest-aksene på sykkelringen legges det til rette for grønn bølge for syklister. 

Helårlig vedlikehold

Sykkelen er et helårlig fremkomstmiddel også i norsk klima. Derfor må vintervedlikehold prioriteres og hovedsykkelveier og sykkelringen utstyres med undervarme. Oslo må avsette dedikerte ressurser til helårlig vedlikehold av sykkelveier ut fra kriterier som er viktige for syklister.

OSLO.distilled

Ved å fjerne biltrafikken langs sykkelringen blir det god plass til et rikt tilbud på gateplan i tillegg til sykkelhovedvei. Ringen deles inn i seks faser som hver identifiseres gjennom ett av seks temaer: Mat, kunst og kultur, barnelek, skog, design og utendørstrening. Hver fase blir sitt eget distrikt med en sterk identitet.

Området Arbeidersamfunnets plass

I dette området er det mye aktivitet inn og ut av byen i tillegg til et rikt servicetilbud. Bevegeligheten for gående og syklende begrenses kraftig av biltrafikken på Ring 1, samt gateparkering og biltrafikk i Torggata og gatene rundt. Derfor må Ring 1 legges i den eksisterende tunnelen fra Oslo Spektrum til Pilestredet. Bilistenes fremkommelighet gjennom byen vil være like god som i dag, samtidig som et nytt bilfritt byrom etableres.

Plassen er også møtepunkt for hovedsykkelveinettet og sykkelringen. Derfor etableres servicestasjon og sykkelparkering under ta